Obchodné podmienky

Obchodné informácie

Viac informácií?

Ak ste nenašli všetky informácie a odpovede, ktoré ste hľadali, alebo máte nejasnosti, prípadne pripomienky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi Vám odpovieme, vysvetlíme, alebo poradíme.

Všeobecné obchodné podmienky


Vážený návštevník stránky www.solarnesprchy.sk,

veľmi sa tešíme a vážime si, že ste navštívili práve náš elektronický obchod a veríme, že sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom. Nachádzate sa na stránke, kde nájdete najdôležitejšie informácie – všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP), ktorými sa náš obchod riadi. Naše VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup na internetovom obchode solarnesprchy.sk, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými VOP. Tieto podmienky sú záväzné a je preto dôležité, aby ste sa s nimi oboznámili a porozumeli im. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmito VOP oboznámili a že ich akceptujete. Upozorňujeme, že sa v priebehu času môžu niektoré podmienky a ich znenie zmeniť a to bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie VOP, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  fungovania nášho obchodu a vzájomnej spolupráce, vždy nájdete na webových stránkach nášho obchodu. V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, alebo pripomienok, nás prosím neváhajte kontaktovať.

Vážime si dôveru našich klientov a preto sa snažíme robiť maximum pre ich spokojnosť a pohodlie.

Príjemné nakupovanie Vám želá tím E-shopu www.solarnesprchy.sk.

Platnosť týchto VOP je od 1.4.2020

Informácie o Predávajúcom


Prevádzkovateľom portálu www.solarnesprchy.sk a Predávajúcim, je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Identifikačné údaje :

IČO: 46 38 73 07
DIČ: 20 23 36 23 41
IČ DPH: SK 20 23 36 23 41

Kupujúci


Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.

Tovar


Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.solarnesprchy.sk, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Objednávka - uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy


Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


Osobná objednávka


Dodávateľ:

Svojim podpisom potvrdzuje prijatie objednávky.

Objednávateľ :

Svojim podpisom objednávky súhlasí so zadaním objednávky.

Zmena osobnej objednávky, je možná len v písomnej forme a to do 24 hodín od jej zadania (alebo na základe dohody). Pri neodôvodnenom vrátení tovaru je poplatok za prijatie vo výške 40% z hodnoty tovaru. Zložená záloha je nevratná. Doplatok ceny tovaru musí byť uhradený najneskôr v momente prevzatia tovaru. Termín dodania tovaru sa počíta od zaplatenia zálohy vo výške 30%.


On – line – elektronická objednávka (objednávka cez prostredie elektronického obchodu, alebo e-mailu)


Objednávateľ:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho – (meno a priezvisko)
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa

V prípade nákupu na obchodnú spoločnosť je potrebné uviesť:

 • názov firmy-spoločnosti
 • kontaktné údaje spoločnosti (adresa sídla spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa)
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH (pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako plátca DPH)

Všeobecné náležitosti objednávky:

 • kód, resp. názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • jednotková cena tovaru
 • požadované množstvo tovaru
 • zvolený spôsob platby
 • vybraný spôsob dodania tovaru
 • telefonický kontakt
 • e-mail

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Dodávateľ:

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho, uskutoční predávajúci jej overenie. Potvrdenie overenia a spracovania objednávky, oznamuje Predávajúci Kupujúcemu  telefonicky, e-mailom, alebo iným spôsobom. Predávajúci potvrdzuje druh, cenu, množstvo tovaru a dodacie podmienky, za ktorých sa zaväzuje Kupujúcemu tovar dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

Platobné podmienky


Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu, kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • hotovostná platba pri osobnom odbere
 • platba na dobierku – v mieste dodania tovaru
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (zaplatenie zálohovej faktúry)

Cena tovaru, je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu, ktorá bola platná v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Dodacie podmienky


Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu spôsobom, ktorý si vyberie v procese dokončovania objednávky.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

Povinnosť predávajúceho, dodať objednaný tovar, je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu a to v dohodnutom mieste plnenia, alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Zrušenie objednávky (zo strany Kupujúceho)


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci, je v prípade vrátenia tovaru povinný, zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Zrušenie objednávky (zo strany Predávajúceho)


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu/dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Záruka, reklamácie, vrátenie a výmena tovaru


Reklamovať u nás je možné len tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom e-shopu, v rámci ktorého, sú tieto reklamačné podmienky umiestnené.

Tieto reklamačné podmienky, sa vzťahujú na tovar predaný konečným zákazníkom – spotrebiteľom. Tieto reklamačné podmienky sa nevzťahujú na tovar, ktorý bol predmetom veľkoobchodného predaja a bol určený na ďalší predaj.

Ak nie je uvedené inak, vzťahuje sa na všetok nami predávaný tovar štandardná, 24 mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a pokiaľ možno, v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Ochrana osobných údajov


Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné a marketingové operácie, vedúce k vyhotoveniu potrebných daňových dokladov a zlepšovaniu predávajúcim poskytovaných služieb.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.